Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΜΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2018Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Ι τού 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Ηρακλείου, σε συνεργασία με τους: Ιωάννη Τζωρτζάκη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ12 Μηχανικών (Κρήτης και Κυκλάδων), Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.ΤΕ.Μ. παράρτημα Κρήτης), Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών νομού Ηρακλείου και με την υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής και της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, διοργανώνει το «Μήνα Ηλεκτρικής Ασφάλειας» 2018 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στo πλαίσιο του «Μήνα Ηλεκτρικής Ασφάλειας» 2018 θα πραγματοποιηθούν: εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιμορφώσεις σε διάφορα αντικείμενα, ημερίδες, παρουσιάσεις και δράσεις που σκοπό έχουν να προάγουν τη γνώση για την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους, καθότι η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα κοινωνικό αγαθό που κάνει τη καθημερινή μας ζωή πιο εύκολη, αρκεί να υπάρχει η απαραίτητη γνώση για την ασφαλή χρήση της.
Ο «Μήνας Ηλεκτρικής Ασφάλειας» απευθύνεται σε όλους τους χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας, Μαθητές, Σπουδαστές, Γονείς, καθώς επίσης στους Επαγγελματίες του χώρου. Μέσα από τις δράσεις του «Μήνα Ηλεκτρικής Ασφάλειας» θα υπάρξει ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την ασφαλή χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.
Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση με Λύκεια ανοικτά στη κοινωνία, εκπαιδεύει, συνδράμει, ενημερώνει, συντονίζει με τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για την ασφαλή και οικονομική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και των τεχνολογιών αιχμής.


Πληροφορίες:
στο δικτυακό τόπο « ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» : http://electricalsafetyhellas.weebly.com/

και την ιστοσελίδα του 1ου ΕΚ Ηρακλείου:
http://srv-1sek-irakl.ira.sch.gr/1ekirakwp/Στήν ιστοσελίδα υπάρχει link για συμμετοχή στη δράση των επιμορφώσεων.

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

Διδακτική επίσκεψη του Τομέα Ηλεκτρολογίας του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου στα γραφεία του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου.

Την Πέμπτη 19/10/2017 πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη του Τομέα Ηλεκτρολογίας του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου με τα τμημάτα ΓΕ1, ΓΕ2 του 6ου ΕΠΑ.Λ. και ΓΗ του 5ου ΕΠΑ.Λ., στα γραφεία του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ» και της διδακτικής ενότητας «Μέτρηση αντίστασης γείωσης» και «Αντικεραυνική προστασία κτιρίων».
Εκεί, από στελέχη της εταιρίας ΕΛΕΜΚΟ έγινε παρουσίαση των παρακάτω θεμάτων:
  • απαγωγή κρουστικών υπερτάσεων – παραδείγματα με κρούσεις,
  • όργανο ελέγχου Ε.Η.Ε. MACROTEST G3,
  • αξιολόγηση αποτελεσμάτων μέτρησης γείωσης.
Οι μαθητές μας έμειναν εντυπωσιασμένοι, τόσο με την προσομοίωση του κεραυνικού πλήγματος σε ηλεκτρική εγκατάσταση, όσο και από την παρουσίαση του οργάνου μέτρησης και την πραγματοποίηση των μετρήσεων.
      Ευχαριστούμε τον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου, καθώς και τα στελέχη της εταιρίας ΕΛΕΜΚΟ για την άψογη φιλοξενία  και παρουσίαση των παραπάνω θεμάτων.

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2016

Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των αποφοί των ΕΠΑ.Λ - Αριθμ. Φ7/179513/Δ4 (2).Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 3475/2006 (Α' 146). 1.2. Των άρθρων 7, 9, 12, 14, 25, 43 και 46 του Ν.4186/2013 (Α' 193), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 3. Τη με αριθμ. πρωτ. 176589/Β1/21.10.2016 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
1. Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) ιδρύονται και λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας». Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειάς τους εφόσον α)υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα εργαστη- ριακά μαθήματα της ειδικότητας σε Α', Β' ή Γ' ανάθεση, β)υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή και γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισή- γηση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. 2. Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι 25 μαθητές. 3. Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι οι 8 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Α' - Γ΄, οι 6 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Δ' - Ζ' και 5 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η'-ΙΒ'. Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή τη σχολική χρονιά 2016-17 μπορεί να εγκρίνονται τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 4. Οι μαθητές της τάξης μαθητείας εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο Μαθητείας του ΕΠΑ.Λ. Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» έχουν νέοι και νέες α)κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και β) που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και είναι εγγεγραμ- μένοι στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προ- ηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος και έπονται οι απόφοιτοι παλαιότερων σχολικών ετών. Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος κατατάσσονται με βάση το βαθμό του Πτυχίου Ειδικότητας.

Άρθρο 2
 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Μεταλυ- κειακό έτος - τάξη μαθητείας» πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπορεί να διαρθρώνεται από 1-3 επιμέρους θεματικές ενότητες ή διακριτά μαθήμα- τα, διαρκεί συνολικά 7 ώρες και διδάσκεται σε μια ημέρα σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο για τα ημερήσια ΕΠΑ.Λ. και απογευματινό ή εσπερινό για τα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. 2. Για τη διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ει- δικότητας από τους εκπαιδευτικούς στο «Μεταλυκειακό έτος -τάξη μαθητείας» ακολουθείται η παρακάτω σειρά προτεραιότητας: υπεύθυνος τομέα, υπεύθυνος εργαστηρί- ου, εκπαιδευτικός που έχει διατεθεί στο ΕΚ, εκπαιδευτικός από ΕΠΑ.Λ. τα οποία εξυπηρετούνται από το Ε.Κ. που θα δι- ατεθεί μόνο για αυτές τις ώρες. Μεταξύ των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. προηγούνται οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑ.Λ. στο οποίο ανήκουν τα τμήματα μαθητείας. Επίσης μπορούν να προσλαμβάνονται και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, όταν δεν υπάρχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί για να διατεθούν.
3. Η ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του Ε.Κ. σύμφωνα με τα προ- γράμματα σπουδών του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας». Σε περίπτωση που η ανάθεση του εργαστη- ριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» δεν ορίζεται στα προγράμματα σπουδών, εφαρμόζεται αναλογικά η υπουργική απόφαση που ισχύει για τα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.. 4. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι αρ- μόδιος για την εποπτεία της μαθητείας στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μαθητών. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Ε.Κ. καθορίζο- νται οι εκπαιδευτικοί για την εποπτεία της μαθητείας του συγκεκριμένου τμήματος μαθητών με προτεραιότητα στο διδάσκοντα/ες το εργαστηριακό μάθημα της ειδι- κότητας του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας». 5. Η εποπτεία μαθητείας μέχρι 8 μαθητών αντιστοι- χεί σε 2 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε 1-5 διαφορετικές επιχειρήσεις ή ορ- γανισμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετη- μένοι σε περισσότερες από 5 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες. Η εποπτεία μαθητείας 9-13 μαθητών αντιστοιχεί σε 3 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετη- μένοι σε 1-6 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε πε- ρισσότερες από 6 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοι- χεί σε 4 διδακτικές ώρες. Η εποπτεία μαθητείας 14-18 μαθητών αντιστοιχεί σε 4 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετη- μένοι σε 1-8 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε πε- ρισσότερες από 8 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοι- χεί σε 5 διδακτικές ώρες. Η εποπτεία μαθητείας 19 -25 μαθητών αντιστοιχεί σε 5 διδακτικές ώρες όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοπο- θετημένοι σε 1-10 διαφορετικές επιχειρήσεις ή οργανι- σμούς, ενώ όταν οι μαθητευόμενοι είναι τοποθετημένοι σε περισσότερες από 10 επιχειρήσεις ή οργανισμούς αντιστοιχεί σε 6 διδακτικές ώρες. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που αναλαμ- βάνουν την εποπτεία της μαθητείας μειώνεται αντίστοιχα με τις παραπάνω αντιστοιχίες εβδομαδιαίως. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή/και Ε.Κ. διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην άσκηση του έργου της εποπτείας εντάσσοντάς τη στο πρόγραμμα λειτουργίας της σχο- λικής μονάδας. 6. Κάθε μαθητής εποπτεύεται από έναν εκπαιδευτι- κό. Κάθε εκπαιδευτικός υποχρεωτικά επισκέπτεται την επιχείρηση ή τον οργανισμό που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητές τουλάχιστον μια φορά το μήνα σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο. Επιπλέον πραγματοποιεί υποχρε- ωτικά επίσκεψη στην αρχή και στο τέλος της περιόδου της μαθητείας και όποτε παραστεί έκτακτη ανάγκη για επίλυση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.
 Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει την τήρηση των όρων της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ μαθητευόμενου, επιχείρησης, ΚΠΑ ΟΑΕΔ και ΕΠΑ.Λ., ελέγχει τα έντυπα της μαθητείας, παρακολουθεί την πρόοδο του μαθη- τευόμενου και συντάσσει ανάλογες εκθέσεις προς τον διευθυντή της σχολικής μονάδας για κάθε επίσκεψη στην επιχείρηση. Ο Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. ή/και Ε.Κ. πραγ- ματοποιεί επισκέψεις στην επιχείρηση/οργανισμό που έχουν τοποθετηθεί οι μαθητευόμενοι στην αρχή και στο τέλος της περιόδου μαθητείας ή όποτε εκείνος κρίνει ότι απαιτείται επιτόπια επίσκεψη. 7. Για την αναλογία καθηγητών - μαθητών στα εργα- στήρια εφαρμόζεται αναλογικά η υπουργική απόφαση που εκάστοτε ισχύει για τα εργαστηριακά μαθήματα των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Μαρούσι, 26 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

8os ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ - 1ο Εκ & 6ο Επα.Λ. - Βραβείο Επαγγελματικών Λυκείων


 Ο τομέας  ηλεκτρολογιας του 1ου Εκ με το τμήμα ΓΕ του 6ου Επα.Λ. συμμετείχε στο Διαγωνισμό και απέσπασε πολύ θετικά σχόλια και Βραβείο από την Επιτροπή για τη δουλεία που έγινε. 

Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δούλεψαν για αυτή τη κατασκευή.


Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Εκπαιδευτική Εκδρομή στο ΤΕΙ Κρήτης, στο εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας.

Ο τομέας  ηλεκτρολογιας του 1ου Εκ με το τμήμα ΓΕ του 6ου Επα.Λ.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ.Κονταξάκη για την ξενάγηση, και τις πολύτιμες πληροφορίες
 που μας έδωσε για το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο του ΤΕΙ Κρήτης.