Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (∆.Ι.Ε.Κ.) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 602/1/11-01-2013
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(∆.Ι.Ε.Κ.) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

Στην Αθήνα σήµερα 11-01-2013  στα γραφεία του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης αφού
λάβαµε υπ' όψιν :
1.  Τα άρθρα 6, 12, 21  και 24  του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της ∆ιά Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ163 Α/21-9-2010).
2.  Το άρθρο 22 της υπ' αριθµ. 121/25-5-92 (ΦΕΚ 371 Β) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων «Κανονισµός λειτουργίας του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε, αναριθµήθηκε και ισχύει.
3.  Το άρθρο 3  του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90  Α) «Ρυθµίσεις θεµάτων εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4.  Την µε αρ. πρωτ. 5121/18-6-2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιά Βίου Μάθησης «Ανάθεση
εκτέλεσης υποέργων διαχείρισης των ∆ηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης στο
Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης.»
5.  Την Κ.ΥΑ αρ.  πρωτ. 127175/Η/ (ΦΕΚ 2508/Β/04-11-2011)  µε τίτλο «Συγχώνευση διά
απορροφήσεως των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου «ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.∆.ΕΚ.Ε)  και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων».
6.  Άρθρο 15  υποπερίπτωση Θ.15  του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/ Α/12-11-2012).
7.  Την Υ.Α 4854/13-6-2012 «Παράταση των προθεσµιών της παραγράφου 15 του άρθρου 24 του
Ν.3879/2010.»
8.  Την απόφαση 11605/28-11-2012  της Γενικής Γραµµατείας ∆ια Βίου Μάθησης «Ανάθεση Εκτέλεσης
Υποέργων ∆ιαχείρισης των ∆ηµοσίων Ι.Ε.Κ. στο Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.»
9.  Την πράξη ∆.Σ. 789/38/20-12-2012.
10. Τις ανάγκες των ∆.Ι.Ε.Κ σε εκπαιδευτές κατά το Εαρινό  εξάµηνο κατάρτισης 2012-2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούµε τους ενδιαφερόµενους –  υποψηφίους εκπαιδευτές να καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης των
∆.Ι.Ε.Κ του Εαρινού εξαµήνου 2012-2013.  Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωροµίσθιοι
εκπαιδευτές,  θα παράσχουν αρχική κατάρτιση µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων (θεωρητικών,
εργαστηριακών και µικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ∆.Ι.Ε.Κ και περιλαµβάνονται στο συνηµµένο παράρτηµα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
∆ικαίωµα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης ∆ήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες,  καθώς και οι µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στο ∆ηµόσιο Τοµέα που έχουν τα νόµιµα τυπικά  
προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριµένα αναλυτικά προγράµµατα αρχικής επαγγελµατικήςκατάρτισης.

∆ικαιολογητικά
Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα.
1.  Επικυρωµένο αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
2.  Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ηµεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο µε την
ειδικότητα που προκηρύσσεται, µεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέµατος συναφούς προς το
αντικείµενο,  παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ /  ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,  δίπλωµα Ι.Ε.Κ.,
πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,  Τεχνικού –  Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού
Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής).
3.  Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος -  µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να
καταθέσουν είτε Ι. α) άδεια άσκησης επαγγέλµατος, η οποία έχει χορηγηθεί µε τη διαδικασία της επαγγελµατικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελµατικών προσόντων (π.χ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ., 92/51/Ε.Ο.Κ., 99/42/Ε.Κ.,  Τοµεακές Οδηγίες κ.λπ.).  Στην περίπτωση της επαγγελµατικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλµατος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρµόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρµόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.,  Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων κ.α.)  ή αντίγραφο της
Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρµόδια Αρχή (Υπουργείο,  Νοµαρχία κ.λπ.),
είτε Π. β) Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιµίας από το πρώην ∆Ι.ΚΑΤ.Σ.Α. νυν ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον
Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρµόδια υπηρεσία. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε
κράτος µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης
Ισοτιµίας από το πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη
αρµόδια υπηρεσία.  Σε αυτήν την περίπτωση,  απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη
επικυρωµένων αντιγράφων των βασικών τίτλων σπουδών επισήµως µεταφρασµένων (από το
Υπ.Εξ.,  πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό,  ∆ικηγόρους και µεταφραστές του Ιονίου
Πανεπιστηµίου). 4.  Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τοµέα απαιτείται :
Ι.   βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης,  Π.    ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου,  κατά το άρθρο 8  του Ν.
1599/1986,  στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του, τα  
στοιχεία  του   εργοδότη,   φυσικού   προσώπου   ή  της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται
για νοµικό πρόσωπο. 5.  Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες πρέπει να προσκοµίσουν :
Ι.   βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης
συγκεκριµένου επαγγέλµατος, Π.   ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986, ότι εξετέλεσε   συγκεκριµένες    εργασίες,   µελέτες   και    έργα   σχετικά   µε   το
αντικείµενο της εµπειρίας. 6.  Από τους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα,  όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ∆ηµοσίου,  σε Ν.Π.∆.∆.,  Ο.Τ.Α.  πρώτου και δεύτερου βαθµού,  σεΝ.Π.Ι.∆.  του δηµόσιου τοµέα της παρ. 1,  του άρθρου 14,  του Ν. 2190/1994,  όπως
ισχύει,  ή σε φορείς της παρ. 3,  του άρθρου 1,  του Ν. 2527/1997,  απαιτείται µόνο
βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα,  από την οποία να προκύπτει το είδος της
εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Η επιλογή των ωροµισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύµφωνα µε την µοριοδότηση της Γενικής
Γραµµατέως ∆ια Βίου Μάθησης (Αρ.  Πρωτ. 1091/14-12-2012)  η οποία επισυνάπτεται στην
παρούσα και αποτελεί ανυπόστατο τµήµα αυτής.
Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ 
1.  Εκπαίδευση – Επιµόρφωση 
2.  ∆ιδακτική Εµπειρία
3.  Εργασιακή εµπειρία
4.  Άλλα προσόντα (ξένες γλώσσες, γνώσεις χειρισµού Η/Υ)
5.  Κοινωνικά κριτήρια (Ανεργία, Πολυτεκνία ή Μονογονεϊκή Οικογένεια, ΑµΕΑ)
Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 
1. Σπουδές και Επαγγελµατική Εµπειρία 
2. ∆ιδακτική Εµπειρία – Επιµόρφωση 
3.  Εργασιακή εµπειρία
4.  Άλλα προσόντα (ξένες γλώσσες, γνώσεις χειρισµού Η/Υ)
5.  Κοινωνικά κριτήρια (Ανεργία, Πολυτεκνία ή Μονογονεϊκή Οικογένεια, ΑµΕΑ)
Κατόπιν της επιλογής τους οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν :
1.  Να υπογράψουν σχετική σύµβαση µίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα µαθήµατα τα
οποία τους ανατέθηκαν οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιµισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.
2.  Να συµπληρώσουν Υπεύθυνη δήλωση Ατοµικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ.
3.  Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86:  α)  για το εάν εργάζονται σε φορέα του
στενότερου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και σε ποιον, β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες,
αµοιβές από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν
τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4, 5), Ν. 2303/95, Ν.2470/97 , Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα
επιτρεπόµενα όρια κατά µήνα.
Για την πληρωµή του εργολαβικού ανταλλάγµατος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται
από τις αντίστοιχες κείµενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:
1  ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών)
2  Φορολογική ενηµερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.
1882/1990,  σε συνδυασµό µε την Υ.Α.  Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/1999,  όπως
ισχύουν) και 
3  Ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2  παρ. 5  Ν. 2556/1997  και 8  παρ. 5  Α.Ν. 1846/1951,  σε συνδυασµό µε την Υ.Α.
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).
Η έκδοση ΑΠΥ µπορεί,  µε εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελµατίες,  να υποκατασταθεί από
Απόδειξη Πληρωµής Επαγγελµατικής ∆απάνης (ΑΕ∆)  του φορέα (Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.), αν το εισόδηµα
του λήπτη από άσκηση επιτηδεύµατος κατά την προηγούµενη φορολογική χρήση,  που
προέρχεται αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών, από σύµβαση µίσθωσης έργου (681 ΑΚ), δεν
υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ).  Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό
υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σηµειώµατος.  Σε περίπτωση
που δεν έχει εκδοθεί ακόµα εκκαθαριστικό σηµείωµα για την προηγούµενη φορολογική χρήση
κατά το χρόνο της καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγµατος, ο εκάστοτε ανάδοχος συντάσσει
σχετική υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι το εισόδηµά του από παροχή υπηρεσιών δεν
υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ)  για την αµέσως προηγούµενη
φορολογική χρήση».
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική µορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν την αίτηση – δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986).
Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.  www.inedivim.gr,  στο σύνδεσµο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://cert.gsae.edu.gr/diek/. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται µε την ανωτέρω (ηλεκτρονική) µορφή και αποστέλλονται ταχυδροµικά, µε e-mail ή µε fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  από 14-01-2013  έως και 18-01-2013  και ώρα 20:00
(ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων)

Η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου δικαιολογητικών θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους
αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους Ι.Ε.Κ. στα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον, από 14-01-2013
έως και 23-01-2013 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται µε ανακοίνωση από τα κατά τόπους Ι.Ε.Κ.
Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, θα δίνονται από τα κατά τόπους ∆ηµόσια Ι.Ε.Κ.
Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδροµικώς δε θα γίνουν δεκτές.

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. / Ι.ΝΕ.∆Ι.ΒΙ.Μ.
Φίλιππος Λέντζας


http://www.inedivim.gr/attachments/article/177/20130111-1-prosklisi-iek-earino.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.