Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

http://didefth.gr Με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι χρήσιμο να θυμηθούμε τι προβλέπει ο νόμος 4023/2011 για τις βαθμολογικές προαγωγές . Ο βαθμός συνδέεται και με αντίστοιχο μισθό. Επιµέλεια: Καλοδήµος ∆. –∆ιαχειριστής http://didefth.gr

http://didefth.gr 
Με αφορμή το  Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  είναι χρήσιμο να θυμηθούμε τι προβλέπει ο νόμος 4023/2011 για τις βαθμολογικές προαγωγές . 

Ο βαθμός συνδέεται και με αντίστοιχο μισθό.

Άρθρο 7
Οι προαγωγές από βαθµό σε βαθµό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται µε βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινοµένων, ως εξής:
- Από τον Εισαγωγικό Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε: µέχρικαι 100% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ: µέχρι και 90% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ: µέχρι και 80% των κρινόµενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β: µέχρι και 70% των κρινόµενων υπαλλήλων. 
- Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α: µέχρι και 30% των κρινόµενων υπαλλήλων. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται µετά από εκτίµηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόµενα ποσοστά µπορούν να καθορίζονται χαµηλότερα. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωµα
συµµετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόµενα δύο (2) έτη. Επίσης χάνει το δικαίωµα προαγωγής και στην περίπτωσηπου δεν εξελίσσεται µισθολογικά, σύµφωνα µε το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 

7. Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό, είναι:
α) Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:
Από το Βαθµό ΣΤ στο Βαθµό Ε, δύο (2) έτη
Από το Βαθµό Ε στο Βαθµό Δ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Δ στο Βαθµό Γ, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Γ στο Βαθµό Β, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθµό Β στο Βαθµό Α (καταληκτικός βαθµός):
αα) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, έξι (6) έτη και 
ββ) για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ, οκτώ (8) έτη.


Άρθρο 13
Βασικός Μισθός
1. Ο εισαγωγικός µηνιαίος βασικός µισθός του Βαθµού ΣΤ΄ της ΥΕ κατηγορίας προσωπικού ορίζεται σε
επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ. 
2. Οι εισαγωγικοί µηνιαίοι βασικοί µισθοί των υπόλοιπων κατηγοριών προσωπικού προσδιορίζονται µε
βάσητο µισθό της προηγούµενης παραγράφου, πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελεστές,
στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΔΕ ΣΤ΄ 1,10
ΤΕ ΣΤ΄ 1,33
ΠΕ ΣΤ΄ 1,40
  http://didefth.gr  


3. Οι βασικοί µισθοί των λοιπών βαθµών όλων των κατηγοριών διαµορφώνονται ως εξής:
Α. Του βαθµού Ε΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού ΣΤ΄ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
Β. Του βαθµού Δ΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού Ε σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό
(15%).
Γ. Του βαθµού Γ΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού Δ΄ σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό
(15%).
Δ. Του βαθµού Β΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού Γ΄ σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).
Ε. Του βαθµού Α΄ µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού Β΄ σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). 
4. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. των Βαθµών διαµορφώνονται ως εξής: 
α) Του πρώτου Μ.Κ. κάθε βαθµού και κατηγορίας µε προσαύξηση του βασικού µισθού του βαθµού αυτού κατά δύο τοις εκατό (2%).
β) Του κάθε επόµενου Μ.Κ. µε προσαύξηση του βασικού µισθού του προηγούµενου µισθολογικού κλιµακίουσε ποσοστό ίδιο µε αυτό που ορίζεται στην προηγούµενη  περίπτωση.
Οι βασικοί µισθοί που προκύπτουν από την εφαρµογή της παρούσας και της προηγούµενης  παραγράφου στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα  ευρώ.


ΜΙΣΘΟΙ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ 
ΣΤ Ε Δ Γ Β Α
ΥΕ 780 858 987 1135
ΔΕ 858 944 1086 1249 1499
ΤΕ 1037 1141 1312 1509 1811 1992
ΠΕ 1092 1201 1381 1588 1906 2097


Ελάχιστος  χρόνος  παραμονής σε κάθε βαθμό για προαγωγγή στον επόμενο βαθμό
ΣΤ Ε Δ Γ Β Α
ΥΕ 2 10 10
ΔΕ 2 6 6 6
ΤΕ 2 4 4 4 8
ΠΕ 2 4 4 4 6
Επιµέλεια: Καλοδήµος ∆. –∆ιαχειριστής http://didefth.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.